Behandelovereeenkomst

Hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk Natural Health Coaching aangeboden worden, zoals vermeld op deze website. De behandelovereenkomst ingebed in het intakeformulier brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden (zie tevens de algemene voorwaarden).
Met het invullen van de (digitale) intake vragenlijst verklaren beide partijen kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

In het kader van transparantie in de zorg en het steeds mondiger worden van de cliënt wil de overheid graag dat voor iedereen duidelijk is waar men mee bezig is. Daarom wordt er voor aanvang van de behandeling deze behandelovereenkomst met u afgesloten. Hierin staan alle rechten en plichten van beide partijen netjes op een rij. Zo weet u wat u van uw behandelaar mag verwachten en waar u zelf aan moet voldoen.

 1. De behandelaar is gehouden te handelen conform de juiste passende regelgeving van MBOG-KAB.
 2. De cliënt verplicht zich middels het intake- / anamneseformulier relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.
 3. De behandelaar heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 4. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 5. De behandelaar stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.
 6. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 7. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 8. De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 9. De behandelaar mag zonder toestemming van cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 10. De behandelaar verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen.
 11. De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts, indien zijn behandeling niet is geëigend en/of toereikend is.
 12. De behandelaar is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 13. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijden met wederzijds goedvinden direct geschieden.
 14. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 15. De behandelaar kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten per direct beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De behandelaar zal in een dergelijke situatie indien gewenst, de hulpvrager naar een kundige vervanger doorverwijzen.
 16. Betalingswijze van de behandeling geschiedt door pin betaling of overmaken per bank binnen de gestelde termijn.
 17. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de betreffende behandelaar.
 18. Uiteraard maken cliënt en behandelaar aanvullende afspraken over de inhoud en duur van de behandeling: waar, wat, hoe, wanneer, wie, waarmee e.d.
 19. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 20. Bij ondertekening van deze overeenkomst geeft u aan op de hoogte te zijn van de inhoud van de privacy verklaring en de algemene voorwaarden zoals op de website vermeld.

Orthomoleculair Therapeut: Kim Vogel